Spis treści

PRZYRODA

G – geografia, B – biologia

(G) Ze szczytów gór ku nizinom

(G) Historia zapisana w skałach i krajobrazie

(G) Bezcenne krople wody

(G) Skąd wieje wiatr i gdzie „rzędzi” ziemia

(B) Różnorodność biologiczna

(B) Rośliny i zwierzęta ginące oraz gatunki inwazyjne

(B) Drzewa w krajobrazie regionu

(B) Cenne obszary przyrodnicze

 

 

MODUŁ 1. GÓRNY ŚLĄSK

(G) Kraina czarnego złota

(G) „Górnośląskie klimaty”

(B) „Dzika” przyroda w mieście

(B) Nieużytki poprzemysłowe – twór człowieka, eksperyment dla przyrody

 

 

MODUŁ 2. ŚLĄSK CIESZYŃSKI. ZACHODNIA MAŁOPOLSKA

(G) Z biegiem górnej Wisły

(G) Osuwiska – trudny problem beskidzkich stoków

(B) Przyrodnicze skarby: Beskid Żywieckiego, Śląski i Mały

(B) Ostoje różnorodności biologicznej na śląskiej wstędze Wisły

 

 

MODUŁ 3. ZAGŁĘBIE DĄBROWSKIE I ZIEMIA ZAWIERCIAŃSKA

(G) Historia dąbrowskiego „pojezierza”

(G) Kropla drąży skałę

(B) Pustynia Błędowska – „fenomen polskiego krajobrazu”

(B) Na torfowiskach i wilgotnych łąkach Zagłębia Dąbrowskiego

 

 

MODUŁ 4. ZIEMIA CZĘSTOCHOWSKA

(G) Azymut: północny – zachód

(G) Między Wartą a Pilicą

(B) Przyrodnicze niespodzianki okolic jurajskich jaskiń

(B) Endemity – przyrodnicze perły regionu i kraju

 

 

MODUŁ 5. ZIEMIA JAWORZNICKO-CHRZANOWSKA

(G) Dolinami jaworznickich rzek

(G) Od kamieniołomu do geoparku

(B) Osobliwości łąk i muraw Jaworzna

(B) Z biegiem Żabnika i Białej Przemszy

 

 

———————————————————————————————————–

SPOŁECZEŃSTWO

G – geografia, H – historia, WoS – wiedza o społeczeństwie, R – religia/etyka

(G) Zmieniające się granice

(G) Subregiony województwa śląskiego

(G) Jak i dlaczego zmieniała się liczba ludności województwa

(G) Podstawowe problemy społeczne

(G) Gospodarka województwa

(G) Przeszłość i przyszłość – przemiany gospodarcze w regionie po 1989 roku

(H) Śląsk w monarchii pierwszych Piastów

(H) Śląsk w okresie rozbicia dzielnicowego i działań zjednoczeniowych

(H) Kwestia Śląska w polityce Jagiellonów

(H) Wojny śląskie i podział Śląska w XVIII wieku

(H) Śląsk w granicach państwa pruskiego (2 lekcje)

(H) Problem Śląska podczas I wojny światowej

(H) Rok 1918 – wiele dróg do niepodległości? (3 lekcje)

(H) Powstania śląskie

(H) W II RP – autonomiczne województwo śląskie (1922-1939)

(H) Dramaty okresu II wojny światowej (3 lekcje)

(H) Województwa po II wojnie światowe: śląskie, katowickie, bielskie, częstochowskie

(H) Stan wojenny – „Pancry idą na „Wujek” (3 lekcje) Temat powstał przy współpracy z Ślaskim Centrum Wolności i Solidarności

(WoS) „Śląska droga do demokracji”. Wybory w województwie katowickim w 1989 roku

(WoS) Etos pracy jako element postawy obywatelskiej

(WoS) Współczesne społeczeństwo polskie – charakterystyka lokalnej społeczności z perspektywy województwa śląskiego

(WoS) Scena społeczno-polityczna w województwie śląskim (po wyborach w 2015 r.)

(WoS) Samorząd województwa katowickiego/śląskiego po 1990 roku

(WoS) Udział obywateli w lokalnym życiu społeczno-politycznym

(WoS) Rynek pracy

(WoS) Budżet województwa

(R) Wpływ polityki na życie Kościoła – o katolickiej nauce społecznej

(R) Z jakiej jestem parafii i diecezji? O podziale administracyjnym Kościoła katolickiego (2 lekcje)

(R) Z historii Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku – diecezja katowicka w II RP

 

 

MODUŁ 1. GÓRNY ŚLĄSK

(G) Życie w konurbacjach

(G) Nie tylko węgiel – w kierunku usług nowoczesnych

(WoS) Gdzie trafiają nasze podatki? Finanse samorządów subregionu

(WoS) Czym jest i skąd się bierze identyfikacja subregionalna?

(WoS) Sympatie polityczne subregionu 2013-2018

(H) Górny Śląsk pod panowaniem Hohenzollernów (1742-1914) (2 lekcje)

(H) O polskość Śląska – wielcy Polacy/Ślązacy i ich działalność w II połowie XIX wieku

 

 

MODUŁ 2. ŚLĄSK CIESZYŃSKI. ZACHODNIA MAŁOPOLSKA

(G) Rozwój na styku subregionów

(G) Turystyka i mała przedsiębiorczość szansą na rozwój?

(WoS) Gdzie trafiają nasze podatki? Finanse samorządów subregionu

(WoS) Czym jest i skąd się bierze identyfikacja subregionalna?

(WoS) Sympatie polityczne subregionu anno domini 2013

(H) Śląsk Cieszyński pod panowaniem Habsburgów (2 lekcje)

(H) W Polsce czy Czechach? – dylematy pogranicza (2 lekcje)

 

 

MODUŁ 3. ZAGŁĘBIE DĄBROWSKIE I ZIEMIA ZAWIERCIAŃSKA

(G) W krainie czarnych i białych skał

(G) Kraina wielu możliwości

(WoS) Gdzie trafiają nasze podatki? Finanse samorządów subregionu

(WoS) Czym jest i skąd się bierze identyfikacja subregionalna?

(WoS) Sympatie polityczne subregionu 2013-2018

(H) Zagłębie Dąbrowskie – pomiędzy Prusami a Rosją przed I wojną światową

 

MODUŁ 4. ZIEMIA CZĘSTOCHOWSKA

(G) Peryferyjne położenie i jego konsekwencje

(G) Turystyka i agroturystyka szansą na rozwój

(WoS) Gdzie trafiają nasze podatki? Finanse samorządów subregionu

(WoS) Czym jest i skąd się bierze identyfikacja subregionalna?

(WoS) Sympatie polityczne subregionu 2013-2018

(H) Ziemia częstochowska. Od XVIII do początku XX wieku

 

MODUŁ 5. ZIEMIA JAWORZNICKO-CHRZANOWSKA

(G) Z energią w przyszłość!

(WoS) Gdzie trafiają nasze podatki? Finanse samorządów subregionu

(WoS) Czym jest i skąd się bierze identyfikacja subregionalna?

(WoS) Sympatie polityczne subregionu 2013-2018

(H) Pomiędzy Małopolską a Śląskiem

———————————————————————————————

KULTURA

JP – język polski,  R – religia/etyka, Sz – sztuka,

 (JP) Myśleć Śląsk: Tożsamość Ślązaków. Smak domu

 (JP) Myśleć Śląsk: Tożsamość Ślązaków w literaturze (1) M. Szejnert

 (JP) Myśleć Śląsk: Tożsamość Ślązaków w literaturze (2) S. Szymutko, A. Nawarecki, Z. Kadłubek

 (JP) Muzyka przekracza granice. Muzyka poważna

 (JP) Muzyka przekracza granice. Muzyka filmowa

 (JP) Śląska fabryka snów

 (JP) Świat według Kazimierza Kutza 

 (JP) Świat według Kazimierza Kutza – Sól ziemi czarnej (2 lekcje)

 (JP) Festiwale jako źródło pielęgnowania kultury

 (JP) Powieść młodzieżowa (Marta Fox)

 (JP) Śląski Kolumb (Wacław Stacherski)

 (JP) Jerzy Pilch – czuły kpiarz

 (JP) Wojciech Kuczok – pisarz ujmujący

 (JP) Młody Śląsk poetycki – grupa „Na Dziko”

(WoS) Specyfika rodziny w województwie śląskim – tradycja i współczesność

(WoS) Pojęcie tożsamości lokalnej i regionalnej

(Sz) „Ornament to zbrodnia” czyli secesyjne zdobnictwo kontra nowoczesna a konstrukcja w krajobrazie śląskiej architektury pierwszej połowy XX wieku

 

MODUŁ 1. GÓRNY ŚLĄSK

(JP) Instytucje kultury

(JP) Publicystyka i prasa kulturalna

(JP) W języku jak w domu. Gwara śląska (górnośląska)

(JP) Odpoznanie, czyli o Śląsku w literaturze (Gustaw Morcinek i Janosch)

(R) Panteon duchowieństwa katolickiego Górnego Śląska

(R) Z przeszłości protestantyzmu na Górnym Śląsku

(Sz) „Czarne ogrody” – świat górnośląskich patronackich osiedli robotniczych

 

MODUŁ 2. ŚLĄSK CIESZYŃSKI. ZACHODNIA MAŁOPOLSKA

(JP) Folklor, czyli o źródle – Tydzień Kultury Beskidzkiej

(JP) Fenomen sztuki. Biennale malarstwa „Bielska Jesień”

(JP) Literacki moralitet (Zofia Kossak-Szczucka)

(JP) Bogactwo w języku ukryte. Gwara Śląska Cieszyńskiego

(R) Panteon duchowieństwa katolickiego na Śląsku Cieszyńskim

(R) Z przeszłości protestantyzmu na Śląsku Cieszyńskim

(R) Panteon duchowieństwa luterańskiego na Śląsku Cieszyńskim

 

MODUŁ 3. ZAGŁĘBIE DĄBROWSKIE I ZIEMIA ZAWIERCIAŃSKA

(JP) Mecenat kulturalny. Zagłębiowskie rody

(JP) Na scenie teatralnej – Korzeniec

(JP)Pamięć i źródła (Jan Pierzchała)

(JP) W podaniach mądrość. Stylizacja gwarowa w wybranych podaniach ludowych Zagłębia Dąbrowskiego

(R) Panteon duchowieństwa katolickiego w Zagłębiu Dąbrowskim

(R) Z przeszłości prawosławia na terenie Zagłębia Dąbrowskiego

 

MODUŁ 4. ZIEMIA CZĘSTOCHOWSKA

(JP) Czytanie sztuki (Jerzy Duda-Gracz)

(JP) Kultura potrzebuje pasjonatów (Gaude Mater)

(JP) Siła ekspresji (Andrzej Kalinin …I Bóg o nas zapomniał)

(JP) Pragnienie miłości, świadomość śmierci – (Halina Poświatowska)

(R) Panteon duchowieństwa katolickiego ziemi częstochowskiej

 

MODUŁ 5. ZIEMIA JAWORZNICKO-CHRZANOWSKA

(JP) Buszując w bibliotece. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

(JP) Kulturą się żyje. Życie kulturalne Jaworzna

(JP) Między Krakowem a Śląskiem. Cechy gwarowe języka ziemi jaworznicko-chrzanowskiej

(JP) Literacki pop-art (Stanisław Piskor i grupa Kontekst)

(R) Z przeszłości jaworznickich Żydów