Słownik pojęć

BAZYLIKA - Kościół będący siedzibą dostojników kościelnych wysokiej rangi.
BELKA TĘCZOWA - Pozioma belka, spinająca łuk tęczowy, oddzielający nawę od prezbiterium.
BELKOWANIE - Poziomy element podziału architektonicznego, zespół poziomych belek wspartych na podporach (np. Kolumnach) lub ścianach, w architekturze klasycznej złożony z architrawu, fryzu i gzymsu.
BENZO(A)PIRENY - To C20H12 – dwa organiczne związki chemiczne z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Są związkami silnie rakotwórczymi. Występują w dymie podczas spalania niecałkowitego, m.in. W dymie tytoniowym, smogu, powstającego w wyniku niskiej emisji, głównie wskutek spalania śmieci (najczęściej tworzyw sztucznych).
BEZROBOTNY - Osoba pozostająca bez pracy pomimo tego, że może i chce ją podjąć.
BEZWARUNKOWA KAPITULACJA - Całkowita, bez stawiania jakichkolwiek warunków, związana z wypełnieniem warunków strony zwycięskiej.
BIEDASZYB - Określenie wykonanego w sposób nieprofesjonalny i nielegalny szybu wydobywczego węgla. Był to częsty w okresie 20.lecia międzywojennego sposób utrzymania się przy życiu pracujących przy nich bezrobotnych i ich całych rodzin.
BIOGENY - Związki i pierwiastki niezbędne do życia organizmów. Ich nadmiar w ekosystemach (zwłaszcza wodnych) może się przyczyniać do załamania równowagi z powodu nadmiernego wzrostu jakiegoś składnika biocenozy.
BISKUP POLOWY - Biskup (przełożony) stojący na czele duszpasterstwa wojskowego na danym obszarze.
BLANKI - Element architektoniczny, zwieńczenie murów obronnych i baszt tzw. Zębami, pomiędzy którymi znajduje się wolna przestrzeń.
BUCZYNA - Leśne zbiorowisko roślinne, zazwyczaj z dominacją buka w drzewostanie. Dno tych lasów jest silnie zacienione, występują w nim rośliny cieniolubne i takie, które kwitną przed rozwojem liści na drzewach, czyli geofity.
BUDŻET - Zestawienie planowanych dochodów i wydatków. Projekt budżetu województwa przygotowuje zarząd województwa, a uchwałę budżetową podejmuje sejmik województwa.
BULLA - List lub dokument papieski.
BURSA - Inaczej zwana internatem, prowadzony przez szkołę zakład opiekuńczy dla młodzieży uczącej się poza miejscem zamieszkania.
BYLINA - Rośliny zielne żyjąca dłużej niż dwa lata (zimująca w postaci części podziemnej takiej jak cebula, bulwa lub kłącze) i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydające nasiona bądź zarodniki. Byliny wraz z krzewinkami, krzewami i drzewami określane są mianem roślin wieloletnich.