Słownik pojęć

OBSZAR ZURBANIZOWANY - Obszar miejski, teren na którym dominuje zabudowa typowa dla miast.
OBESŁANIE CECHOWE - Charakterystyczny przedmiot, na którym znajdował się znak cechowy, posługiwały się nim cechy w celu uwierzytelnienia przekazywanej przez posłańca wiadomości np. wezwanie na zebranie członków cechu.
OCHRONA CZYNNA - Czynna ochrona przyrody. Sposób ochrony polegający na ingerencji w procesy naturalne. Stosowana jest w wyjątkowych sytuacjach na przykład wtedy kiedy rzadki gatunek zagrożony jest przez ekspansywne lub obce gatunki. W takim przypadku można je usunąć w celu ochrony gatunku ginącego.
ODKRYWKA - Wyrobisko naziemne, w którym eksploatuje się surowce mineralne.
ODWILŻ - W historii Polski tym terminem określa się czas po śmierci Stalina (1953-1957), kiedy to nieco zelżały represje władz (np. Wypuszczono wielu więźniów politycznych); zwłaszcza w sztuce przestano narzucać język i tematykę artystom (wcześniej obowiązywał tzw. Socrealizm), nastąpił czas względnej wolności obyczajowej i artystycznej, chociaż nadal istniała cenzura. Okres ten trwał jedynie kilka lat.
OKRĄGŁY STÓŁ - Obrady prowadzone przez przedstawicieli władz PRL z opozycją związaną z NSZZ „Solidarność” (przy udziale reprezentantów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Kościoła rzymskokatolickiego). Niezależnie od zróżnicowanej oceny samych obrad wydarzenie uznawane jest za jedno z najważniejszych w najnowszej historii Polski, od którego rozpoczęły się zmiany ustrojowe PRL.
OPIS BIBLIOGRAFICZNY - Opis cech formalnych danego dokumentu, mniej lub bardziej szczegółowy, pozwalający go zidentyfikować.
OPUS - (Łac „dzieło”) - to w połączeniu z liczbą oznaczenie chronologiczne dzieła jednego kompozytora.
ORDYNARIUSZ - W Kościele katolickim wyższy przełożony (z wyjątkiem biskupa Rzymu).
ORGANIZACJA POZARZĄDOWA - Organizacja obywatelska (stowarzyszenie, federacja, związek, instytut, grupa itd.), nieutworzona przez władze lub porozumienia międzyrządowe, mająca możliwość przez swoją działalność odgrywać rolę w sprawach międzynarodowych, których członkowie swobodnie korzystają z prawa głosu. Pełnią wiele ważnych funkcji, zwłaszcza w zakresie ochrony praw i wolności człowieka.
ORGIASTYCZNY - Inaczej rozwiązły, zmysłowy, bezwstydny, rozpustny.
ORIENTOWANIE ŚWIĄTYNI - W architekturze sakralnej zwrócenie świątyni częścią prezbiterialną (mieszczącą główny ołtarz) ku wschodowi.
OROGENEZA, RUCHY GÓROTWÓRCZE - Proces powstawania gór uwarunkowany przyczynami tektonicznymi.
OSIADANIE - Stopniowe obniżanie się stropu warstwy skalnej lub powierzchni terenu.
OSOBA PRAWNA - Jest podmiotem stosunków cywilnoprawnych. Osobami prawnymi są skarb państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną (np. niektóre spółki, przedsiębiorstwa państwowe, fundacje).
OSTANIEC - Izolowane wzniesienie będące pozostałością kompleksu skalnego, który w sąsiedztwie został usunięty przez procesy denudacyjne.
OSTAŃCE SKALNE - Wzniesienie lub forma skalna powstająca w procesach wietrzenia skał. Stanowi najczęściej specyficzne podłoże dla unikalnych ekosystemów o lokalnym charakterze.
OTULINA OBSZARU CHRONIONEGO - Obszar wyznaczony wokół obszaru podlegającego ochronie prawnej, który pełni role buforu dla działań potencjalnie niebezpiecznych dla podmiotu ochrony.