Słownik pojęć

ZAKŁAD BUDŻETOWY - Jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych, która odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania i pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych, nie posiada osobowości prawnej.
ZASADA SAMOSTANOWIENIA - Zasada decydowania przez naród o własnym losie, o swojej państwowości.
ZATOMIZOWANE SPOŁECZEŃSTWO MASOWE - Typ współczesnego społeczeństwa biernych odbiorców kultury masowej, w którym następuje m.in. proces rozpadu tradycyjnych struktur społecznych wraz z ich wartościami, normami i kontrolą społeczną oraz odwrót od religii.
ZBIOROWISKA RUDERALNE - Występujące przy osadach ludzkich, często w miejscach bogatych w azot, przy szopach, płotach itp. należą do nich np. łopian, pokrzywa.
ZBÓR - Określenie używane w odniesieniu do lokalnej wspólnoty wiernych w Kościele protestanckim.
ZLEWNIA - To obszar, z którego wody spływają do jednego punktu danej rzeki (jeziora, bagna itp.) lub jej fragment.
ZMIANOWY SYSTEM PRACY - Zakłada wykonywanie pracy według z góry ustalonego rozkładu czasu, po upływie określonej liczby godzin, dni, tygodni. Rozwiązanie to powodowało, że górnicy pracowali także w niedzielę i święta.
ZRĄB - Struktura tektoniczna, ograniczona przynajmniej z dwóch stron uskokami i wzdłuż nich wypiętrzona.
ZWIETRZELINA - To materiał powstały wskutek procesów wietrzenia. Zwietrzelina utworzona w wyniku wietrzenia fizycznego jest zespołem okruchów skalnych różnej wielkości, o składzie chemicznym materiału wyjściowego.