Słownik pojęć

E-USŁUGI - Nowa forma świadczenia usług przy wykorzystaniu Internetu. Są to usługi świadczone na odległość, często z niewielkim udziałem człowieka (zastępują go komputery i odpowiednie oprogramowanie).
EFEMEROFITY - Rośliny obcego pochodzenia pojawiające się w ekosystemach najczęściej za sprawą człowieka. Często występują jedynie czasowo.
EGOCENTRYZM - Postawa życiowa, w której wszelkie sprawy ujmuje się z punktu widzenia własnej osoby; podmiotowe widzenie świata (nie mylić z egoizmem).
EGZALTACJA - Przesada w wyrażaniu uczuć lub myśli, patos, teatralny gest.
EGZAMINATOR PROSYNODALNY - Duchowny wyznaczony przez ordynariusza miejsca do egzaminowania kandydatów na proboszczów oraz do udziału w procesach administracyjnych.
EKLEKTYCZNY - Łączący cechy różnych stylów.
EKOSYSTEM - Układ ekologiczny, na który składa się zespół organizmów zamieszkujących dany teren (biocenoza) oraz samo środowisko ich zamieszkania (biotop).
EKSCENTRYCZNY - (O człowieku) dziwny, oryginalny, odbiegający od normy,
EKSPRESJA - Sposób wyrażania uczuć bardzo wyrazisty i sugestywny, przekonujący.
EKSPRESYWIZM - Emocjonalizm, wyraz lub wyrażenie ekspresywne, zawiera emocjonalny stosunek do czegoś, może mieć zabarwienie dodatnie lub ujemne.
EKUMENICZNY - W kościele: dążący do jedności wszystkich odłamów chrześcijaństwa, współpracy miedzy wyznaniami.
EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ - To wprowadzanie do środowiska wytworów działalności człowieka (zanieczyszczeń), a w szczególności: substancji (np. zanieczyszczeń stałych, ciekłych lub gazowych) i energii (np. hałasu, wibracji, pól elektromagnetycznych) do powietrza, wody, gleby lub ziemi.
ENCYKLIKA - Orędzie, pismo napisane przez papieża, skierowane do biskupów i do wiernych.
ENDEMIT - Organizm występujący lokalnie o niewielkim lokalnym zasięgu. Bardzo często jest to relikt, którego obecny zasięg jest pozostałością większego zasięgu w przeszłości.
EPISKOPAT POLSKI - Biskupi kanonicznie związani z terenem Rzeczypospolitej Polskiej i podporządkowani Stolicy Apostolskiej.
EPIZOD - Drobne zdarzenie w fabule powieści, które tworzy tło fabuły, luźno związany z głównym wątkiem.
EROZJA - Proces polegający na wytwarzaniu zagłębień na powierzchni terenu przez czynniki zewnętrzne (wiatr, lód, wody płynące).
ERUDYTA - Osoba posiadająca rozległą wiedzę, o gruntownym wykształceniu i oczytaniu.
ERYGOWANIE - Pojęcie z prawa kanonicznego Kościoła katolickiego, odnoszące się do założenia lub ufundowania kaplicy, kościoła, klasztoru, parafii lub diecezji przez uroczysty dekret biskupa lub Stolicy Apostolskiej.
ESTETYKA - (I) wszystko to, co składa się na strukturę dzieła (np. forma, budowa, kompozycja, język i środki artystycznego wyrazu itp.); (II) dziedzina filozofii zajmująca się nauką o pięknie, ale także ogólna teoria sztuki badająca walory i kryteria oceny dzieł artystycznych.
ETNOGRAFIA - Dyscyplina naukowa, zajmująca się całościowym opisem i analizą kultur ludowych różnych społeczności i grup etnicznych.
ETNOLOGIA - Nauka, której przedmiotem badań jest człowiek jako społeczny twórca kultury; w jej obrębie funkcjonuje etnografia - nauka opisująca tradycyjną kulturę różnych ludów.
ETNOMUZYKOLOGIA - Dział muzykologii zajmujący się badaniem tradycyjnej muzyki różnych narodów i ludów.
ETYKA - Dział nauki zwanej filozofią, zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem na tej podstawie propozycji zasad moralnych.
ETYMOLOGIA - Pochodzenie wyrazów, źródłosłów, także dział językoznawstwa zajmujący się badaniem pochodzenia wyrazów.
EUFEMIZM - Wyraz lub wyrażenie zastępujące inne, używane, by zastąpić zbyt drastyczne, dosadne lub nieprzyzwoite określenie, jego łagodniejsza forma.
EUROREGION - Obszar współpracy transgranicznej, który powstał na podstawie umowy regionów przygranicznych dwóch lub więcej państw, funkcjonujący na podstawie własnego statutu i wspierający interesy miast i wsi, stowarzyszeń i osób prywatnych
EZOTERYCZNY - Coś niedostępne dla ogółu, a tylko dla wtajemniczonych, tajemniczy.