Słownik pojęć

TEKTONIKA - Dział geologii, zajmujący się przyczynami powstania deformacji skorupy ziemskiej.
TEMPERA - Technika malarska, bardzo stara, w której wykorzystuje się farby temperowe, w których spoiwo jest organiczne (naturalne), np. żółtko. Dziś już rzadko spotykana jako samodzielna technika malarska, raczej stosowana do szkiców i podmalówek.
TENOR - Najwyższy głos męski osiągalny rejestrem piersiowym.
TEORETYK LITERATURY - Naukowiec zajmujący się badaniem określonych faktów literackich (dzieł, prądów), reguł nimi rządzących, określających ich charakter; nie wartościuje jak krytyk literacki.
TERASA ZALEWOWA - Najniższa część doliny rzecznej. Przy wysokich stanach wód zalewają je wody powodziowe, stanowi więc ochronę dla nieco wyżej leżących terenów. Często porośnięta jest trawą i zaroślami.
TRAGIZM - Kategoria estetyczna, wg której bohater mierzyć się musi z siłami przewyższającymi go lub popada w konflikt wartości (musi dokonać wyboru między równorzędnymi racjami); wszelkie działania bohatera tragicznego kończą się jego klęską.
TRANSFORMACJA - Przemiany.
TRAUMA - Trwała zmiana w psychice spowodowana gwałtownym, przykrym przeżyciem.
TROGLOBIONTY - Organizm o specyficznych wymaganiach siedliskowych, występujący wyłącznie w jaskiniach.
TRUBUT - (Wg Słownika Języka Polskiego) 1. dawniej: opłata nakładana przez władcę na kraj przez niego podbity; kontrybucja, haracz, podatek; 2. w antycznym Rzymie: podatek, którzy płacili mieszkańcy prowincji; 3. podniośle: coś, co zostało poświęcone lub ofiarowane; danina.
TRYPTYK - Dzieło literackie, filmowe itp. składające się z trzech części połączonych wspólnym tematem.