Słownik pojęć

IDEALIZOWAĆ - Postrzegać rzeczywistość w lepszym niż faktycznie świetle; przypisywać komuś lub czemuś cechy doskonalsze od rzeczywistych.
IDIOSTYL - Charakterystyczny, rozpoznawalny styl utworów danego pisarza.
IKONA - Obraz sakralny charakterystyczny dla obrządku Kościoła wschodniego (greckokatolickiego i prawosławnego); jest przedmiotem kultu.
IKONOSTAS - Ozdobna, pokryta ikonami ściana we wnętrzu cerkwi, kościoła prawosławnego, która znajduje się między miejscem ołtarzowym a nawą (miejscem przeznaczonym dla wiernych). Układ ikon jest ściśle określony, najczęściej w pięciu rzędach, a każdy rząd ma swój układ ikon i swoje symboliczne znaczenie.
ILUMINACJA - Średniowieczne zdobnictwo książkowe, w postaci: ozdobnych linii i inicjałów oraz bardziej skomplikowanych wzorów, wraz z rozwojem iluminacji w księgach pojawiały się złocenia oraz dekoracyjne rysunki wykonywane technikami malarskimi.
IMISJA ZANIECZYSZCZEŃ - Stężenie zanieczyszczeń w powietrzu lub depozycja (gromadzenie) zanieczyszczeń.
INDOKTRYNACJA ATEISTYCZNA - Tu: proces systematycznego i świadomego wpajania Polakom leżącej w interesie władz państwowych ideologii, zakładającej brak istnienia boga.
INDUSTRIALIZACJA - Uprzemysłowienie.
INFLACJA - Proces wzrostu poziomu cen w gospodarce, w efekcie czego nastepuje spadek siły nabywczej pieniądza. O hiperinflacji mówimy, gdy miesięczny wzrost cen przekracza 150%.
INFORMATORIUM - Miejsce, gdzie można prosić o radę, w jaki sposób szukać potrzebnych materiałów lub informacji na dany temat oraz jak się poruszać po bibliotece.
INFRASTRUKTURA - Urządzenia, przedsiębiorstwa i instytucje usługowe ważne dla funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa. Należą do niej m. in. budynki mieszkalne, sieci wodociągowe, czy drogi transportowe, ale także np. szkoły, kina czy hotele.
INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA - (Zagospodarowanie turystyczne) - wszelkiego rodzaju obiekty oraz urządzenia turystyczne, które mają na celu służenie przyjeżdżającym na dany obszar turystom np. Miejsca noclegowe, baza gastronomiczna, parkingi, szlaki turystyczne.
INNOWACJA JĘZYKOWA - (Łac. Innovatio- odnowienie) nowy element systemu językowego, który zaistniał w tekście mówionym lub pisanym. Innowacje powstają albo wskutek nieznajomości przez użytkowników reguł językowych (niezaakceptowana w normie językowej staje się błędem), albo też jako efekt celowego działania, np. artystycznego.
INTERNOWANIE - Przymusowe umieszczanie w miejscach odosobnienia osób uważanych ze względów politycznych za niebezpieczne dla państwa.
INWERSJA JĘZYKOWA - Przestawienie naturalnego szyku wyrazów w zdaniu lub członów składniowych w zdaniu rozwiniętym albo zdań w obrębie zdania złożonego. Zwiększa ona napięcie, oczekiwanie.
INWESTYTURA - Łac. induere vestimentis – „przyobleczenie, ubranie” – nadawanie dóbr będącym własnością seniora wasalowi, z zachowaniem ceremoniału i zasad prawa lennego. Możemy wyróżnić inwestyturę świecką, duchowną oraz terytorialną. Przed odbyciem inwestytury wasal składał przysięgę na wierność seniorowi, symbolem przyjęcia przysięgi mogło być wręczenie wasalowi przez seniora przedmiotu symbolizującego przekazanie podległej władzy. Była to ceremonia nadania lenna, odbywająca się po złożeniu przez wasala hołdu lennego i przysięgi na wierność. W czasie inwestytury wasal klękał i otrzymywał od seniora przedmiot symbolizujący przekazywane lenna: najczęściej w formie sztandaru, lancy, włóczni, dokumentu zawartej umowy… Hierarchom kościelnym nadawano władzę poprzez wręczenie pierścienia biskupiego i pastorału, które po ich śmierci musiały być zwracane panującym. Nadanie to było połączone z powierzeniem znaczącego beneficjum, czyli np. pewnego terytorium – diecezji. W XI wieku doszło na tym tle do sporu o inwestyturę pomiędzy papieżem Grzegorzem VII a cesarzem rzymskim Henrykiem IV, ponieważ obie strony rościły sobie wyłączne prawo do inwestytury biskupów.
IRONIA - Sposób wypowiadania się oparty na zamierzonej niezgodności dwóch poziomów wypowiedzi: dosłownego i ukrytego; potocznie: ukryta kpina, drwina, złośliwość w wypowiedzi pozornie aprobującej.
IRRACJONALNY - Nieracjonalny, niezgodny z logicznym, racjonalnym uzasadnieniem, oparty na wierze, uczuciu, intuicji.
IZBICA - Najwyższa, nadwieszona kondygnacja w drewnianych dzwonnicach, wewnątrz której znajduje się pomieszczenie na dzwony, przykryta zazwyczaj czterospadowym dachem namiotowym . Z zewnątrz zwykle obita deskami lub gontem.