Słownik pojęć

LAUDACJA - Mowa pochwalna na cześć osoby, często wygłaszana z okazji wręczania jakiejś nagrody lub nadawania tytułu honorowego.
LEGITYMIZACJA SPOŁECZNA - Rzeczywiste poparcie przez większość obywateli.
LEJ DEPRESYJNY - Obszar obniżonego statycznego zwierciadła wód gruntowych w stosunku do jego naturalnego poziomu wokół miejsca ich poboru. Przyczyną powstawania leja depresji jest wypompowywanie wody dla celów gospodarczych lub bytowych, a także podczas działalności kopalń odkrywkowych i podziemnych. Efektem tego jest zachwianie stosunków wodnych danego obszaru, przesuszenie gruntów, trudności z zaopatrzeniem w wodę na terenach wiejskich (np. wysychanie studni) itp. W Polsce leje depresji występują na obszarach dużych miast i okręgów przemysłowych.
LEJ KRASOWY - Wklęsła forma o owalnym lub okrągłym kształcie.
LESS - Pylasta skała osadowa pochodzenia eolicznego (nawiana przez wiatr).
LIRYZM - Uczuciowość, nastrojowość widoczne w utworze widoczne poprzez operowanie środkami poetyckimi.
LIST GOŃCZY - Urzędowe ogłoszenie, zamieszczane w środkach masowego przekazu oraz dostarczane do jednostek służb porządkowych, straży granicznej itp., informujące o poszukiwaniu osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub osób zbiegłych z aresztu lub więzienia.
LIST MOTYWACYJNY - Pismo składane przez osobę poszukującą pracy, w którym stara się ona odpowiedzieć na pytania: dlaczego chcę być zatrudniony na tym stanowisku oraz dlaczego pracodawca powinien mnie zatrudnić? List motywacyjny jest często mylony z podaniem o pracę.
LIST OTWARTY - Tekst interwencyjny napisany przez autora (lub wielu autorów), upubliczniony (np. w prasie); odbiorcami może być szerokie grono (np. mieszkańcy); jego celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na przedstawianą sprawę lub wymuszenie zajęcia w tej sprawie (określonego) stanowiska przez adresata listu.
LIST PASTERSKI - Publiczna odezwa, skierowana przez biskupa lub arcybiskupa do wiernych z nauką albo informacją.
LIZENA - Pionowy, wąski występ muru, nieco wysunięty przed lico ściany.
LUKARNA - Pionowe okienko na dachu doświetlające poddasze, wysunięte ponad powierzchnię połaci dachowej i przykryte własnym daszkiem.